Papers que parlen sobre impostos

RENDA 2022

Les persones obligades a presentar la Renda 2022/2023

L’obligatorietat de la presentació de la declaració de la Renda per a certs grups de contribuents també la marca l’Ordre HFP/310/2023, de 28 de març, recentment publicada al Butlletí Oficial de l’Estat i amb totes les directrius per a les presentacions dels esborranys. A l’article 1 es poden comprovar quines són les persones que estan obligades a presentar la Renda 2022-2023:

  • Les persones que percebin exclusivament rendes del treball dun sol pagador per un import superior a 22.000 euros anuals. També les persones que van cobrar de dos o més pagadors però sempre que a partir del segon percebessin menys de 1.500 euros anuals.
  • Les persones que percebin exclusivament rendes de la feina de dos o més pagadors per sobre de 22.000 euros sempre que aquests ingressos procedeixin únicament de prestacions passives.
  • Les persones que percebin exclusivament rendes de la feina de dos o més pagadors per sobre de 14.000 euros anuals sempre que a partir del segon pagador haguessin percebut 1.500 euros o més.
  • Les persones que percebin exclusivament rendes del treball dun pagador que no estigui obligat a retenir per sobre de 14.000 euros anuals.
  • Les persones que percebin exclusivament rendes del treball superiors a 14.000 euros anuals si reben pensions compensatòries o anualitats per aliments.
  • Les persones que percebin exclusivament rendes del treball superiors a 14.000 euros quan percebin rendes subjectes a tipus fixos de retenció.
  • Les persones que hagin cobrat durant algun moment del 2022 l’Ingrés Mínim Vital.
  • Les persones que percebessin exclusivament rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte superiors a 1.600 euros anuals.
  • Les persones que percebessin exclusivament rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a ladquisició dhabitatges de protecció oficial o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats dajuts públics superiors a 1.000 euros anuals.
  • Les persones que percebin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o dactivitats econòmiques, així com guanys patrimonials superiors a 1.000 euros anuals o que amb pèrdues patrimonials superiors a 500 euros anuals.