Una petita planta en el centre d'un tonc

COVID-19. Ajut extraordinari per autònoms per un import màxim de 2.000,00€

L’entrada en vigor del Decret Llei39/2020 de 3 de Novembre, permetrà que a partir del dia 09 de novembre
de 2020 es puguin sol·licitar ajuts de fins a 2.000,00€ per part dels
treballadors autònoms que formin part de microempreses amb la finalitat de fer
possible el manteniment de l’activitat econòmica.

              * Tipus d’ajut: Ajut amb caràcter extraordinari i puntual.

              *  Tipus de prestació: Caràcter econòmic per un import fix de 2.000,00€

 L’entrada en vigor del Decret Llei 39/2020 de 3 de Novembre,permetrà que a partir del dia 09 de novembre
de 2020 es puguin sol·licitar ajuts de fins a 2.000,00€ per part dels
treballadors autònoms que formin part de microempreses amb la finalitat de fer
possible el manteniment de l’activitat econòmica.

· Tipus d’ajut: Ajut amb caràcter extraordinari i puntual.

· Tipus de prestació: Caràcter econòmic per un import fix de 2.000,00€

1.       PERSONES BENEFICIARIES

CONCEPTES

A

B

C

D

Règim Especial Treballadors Autònoms
(RETA)

Treballadors Autònoms d’alta
en Mutualitat alternativa.

Treballadors autònoms d’alta
en RETA o mutualitat alternativa.

Socis de Cooperatives
cotitzants al RETA o Mutualitat alternativa.

Tipus d’activitat econòmica.

·  
Persona Física a títol individual.

·  
Persona física amb
treballadors al seu càrrec.

·  
Persona Física a títol
individual.

· 
Persona física amb
treballadors al seu càrrec.

·  
Empresa amb personalitat
jurídica.

 

   Unipersonal

   Altres socis

 

·  
Constituïts com a
cooperativa.

 

Nombre de treballadors per unitat de negoci.

6 (Treballadors
autònoms + treballadors aliens al seu càrrec)

6 (Treballadors
autònoms + treballadors aliens al seu càrrec)

6 (Treballadors
autònoms + treballadors aliens al seu càrrec)

6 (Treballadors
autònoms + treballadors aliens al seu càrrec)

Nombre de socis

1 a 6 treballadors

3 socis

Criteri de càlcul nombre de treballadors i socis.

Mitjana de l’any anterior a
la convocatòria.

Mitjana de l’any anterior a
la convocatòria

Mitjana de l’any anterior a
la convocatòria

Mitjana de l’any anterior a
la convocatòria

Autònoms col·laboradors

NO

2.       REQUISITS

2.1  Disposar de domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

2.2   Estar donat d’alta al RETA o Mutualitat com sistema alternatiu al RETA, de forma
ininterrompuda.

2.3  Disposar d’una Base Imposable en la declaració del IRPF:

      2.3.1    Sistema de tributació individual: 35.000,00€

      2.3.2    Base imposable de sol·licitant en sistema de tributació conjunta: 35.000,00€

2.4  Rendiment net de l’activitat en els tres primers trimestres de 2020: 13.125,00€

3.       ATORGAMENT, PAGAMENT I COMPATIBILITAT DE L’AJUT

3.1  Atorgament: En forma de pagament únic per un import fix de
2.000,00€

3.2  Pagament: Es lliurarà mitjançant el procediment de “Concurrència no competitiva” fins l’exhauriment de la partida pressupostaria, excepte els ajuts establerts a la Resolució TSF/1270/2020 de 3 de juny.

3.3  Compatibilitat: L’ajut serà compatible amb estar dona d’alta al Règim General de la Seguretat Social contractat per compte aliè, així com els règims integrats sempre que es compleixin els requisits establerts.

Atenent al seu objecte i finalitat, aquesta prestació extraordinària no serà objecte de cessió, embargament o
retenció.

4.       SOL·LICITUD I ACREDITACIÓ DE REQUISITS

4.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats, s’hauran de presentar segons models normalitzats seguint les indicacions disponibles en l’espai Tràmits de la Seu Electrònica de la
Generalitat de Catalunya.

4.2  Degut als criteris de simplificació administrativa, en la fase de tramitació, s’haurà
de declarar responsablement els compliment dels requisits mitjançant la
sol·licitud.

l’Òrgan instructor, amb l’objectiu d’obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de la prestació, preveu un pla de verificació posterior que pot comportar la presentació per part de les persones sol·licitants de la documentació acreditativa que es relaciona a la convocatòria quan li sigui requerida.

5.       TERMINI DE PRESENTACIÓ

5.1  Data inici presentació sol·licitud: 09 de Novembre de 2020.

5.2  Finalització del termini de presentació: 20 de Novembre de 2020 o data anterior
per l’esgotament de la partida pressupostaria.

6.       PERIODE DE RESOLUCIÓ

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació. El termini màxim per notificar i emetre resolució és
de tres mesos comptats des de l’endemà de la presentació de la documentació requerida.

Transcorregut el termini de tres mesos des de la data de presentació des de que s’hagi notificat resolució expressa, les
persones i entitats sol·licitants podran entendre desestimat l’ajut per la via
del silenci administratiu.

7.       APROVACIÓ I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATORIA

Serà el titular del Departament de Treball, Afer Socials i Família qui aprovarà les resolucions de la convocatòria
de la subvenció.