Logo de la Agencia Tributaria

Obligació de presentació dels Comptes Anuals

El Reial decret 249/2023, publicat el 5 d’abril al BOE, ha modificat el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària per incloure un nou supòsit pel qual l‘Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) podrà revocar el número d’identificació fiscal (NIF), apuntant les societats que incompleixin amb la seva obligació de dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil durant quatre exercicis consecutius.

Perdre el NIF representa pràcticament la inoperància de l’empresa com a persona jurídica, ja que, si es vol operar amb aquesta empresa, no tindrà operativitat i no hi podrà tractar. Tampoc no es podrà obtenir el certificat de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries.

Fins ara, el cas del dipòsit dels comptes anuals no està contemplat com una infracció de manera que algunes companyies solen estalviar-se les despeses d’aquestes operacions i dels operadors que la duien a terme.

Per tant, tenir presentats els Comptes Anuals en el termini establert per la Llei, per a les empreses significa estar al corrent de les obligacions mercantils. Actualment per poder operar amb les entitats bancàries, és requisit imprescindible tenir actualitzats els últims comptes anuals juntament amb l’impost de societats presentat.