Monedes y bolis

FINS AL 30 DE SETEMBRE DE 2020. SUBVENCIONS GENERALITAT

Des del 31 de juliol i fins al 30 de setembre de 2020 ambdós inclosos, la Generalitat davant l’actual situació d’incertesa econòmica ofereix a les empreses la possibilitat de sol·licitar subvencions amb l’objectiu de mantenir el nivell d’ocupació existent en el període previ a la pandèmia.

Exposem de forma resumida les característiques i requeriments de la
subvenció.

·       Objecte de l’ajut.

 L’ajut te com a objectiu el manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes
que tinguin fins a 10 treballadors a la seva plantilla i que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma.

·       Compromisos derivats.

Els compromisos que es deriven en el cas de que l subvenció segui concedida són els següents:

     Mantenir el 100% de la plantilla que tenia l’empresa
en el moment en que es va declarar l’estat d’alarma durant els 12 mesos següents a l’atorgament de la subvenció.

·       Entitats beneficiàries.

     Microempreses
constituïdes legalment amb domicili fiscal i si escau centre de treball a
Catalunya.

     Persones
autònomes donades d’alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o a una mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu amb domicili fiscal i si escau centre de treball a Catalunya.

En tots els casos les esmentades entitats hauran de:

     Ocupar un màxim de 10 persones treballadores.

     La seva activitat s’haurà vis suspesa per raó de la declaració de l’estat d’alarma regulat al Reial Decret 463/2020 de 14 de març de 2020.

·       Concepte de “suspensió de l’activitat”.

     La suspensió de l’obertura de tots els establiments indicats a l’article 10 i l’Annex del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i qualsevol altra normativa que l’afecti que es pugui aprovar amb posterioritat.

   La suspensió d’activitat a conseqüència d’haver patit una reducció dràstica i involuntària
de més del 75% de la seva facturació.

·       Requisits dels beneficiaris.

     Hauran de ser persones treballadores autònoma o microempresa que ocupi a un màxim de
10 persones treballadores.

     El seu volum de negoci no serà superior a 2 milions d’euros anuals.

     Hauran d’estar constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

 

·       Qui pot sol·licitar la subvenció.

Societats mercantils.

Societats cooperatives.

 Societats laborals.

Societats civils privades.

Comunitats de bens.

· Qui esta exclòs de la subvenció.

Persones membres d’òrgans d’administració de societats.

Persones sòcies de cooperatives.

Persones sòcies de societats laborals.

Treballadors autònoms col·laboradors.

· En què consisteix la subvenció.

   Ajut del 50% del salari mínim interprofessional per a un màxim de 3 persones treballadores durant 6 mesos o la part proporcional equivalent en el cas de contractes de jornada parcial.

Per obtenir més informació podeu consultar els següent enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Incentius-manteniment-contractacio?category=768916d0-a82c-11e3-a972-000c29052e2c