Diferencia entre factura simple i tiquet.

Factura simplificada vs. tiquet de caixa

Què ha de tenir una factura simplificada per què ens la puguem deduir?

  1. Número de factura
  2. Data d’expedició de la factura
  3. Dades i NIF de l’empresa o el professional
  4. Descripció del servei
  5. IVA a aplicar
  6. Total de la factura
Quan la factura simplificada s’emet a una empresa o un professional, haurà de tenir, a més: 
  • NIF i domicili del destinatari
  • Desglossament de la base imposable + IVA
(Aquestes dades són les que diferencien un tiquet de caixa d’una factura simplificada.)
En el document s’ha d’indicar que es tracta d’una factura simplificada (no tiquet).
 
 
Diferències entre factura simplificada i tiquet:
 
Venda XS Cif B-52652625
C/ Major, 25 – 08080 – Barcelona
Client:
AURELI VEGA Nif: 77171856S
C/ Leó, 58 – 08080 – Barcelona
Data: 25/06/2015
Fact. Simplificada: 0245
1 carpeta M225: 3,00€
1 bolígraf B21: 3,05€
Base 21% I.V.A
5,00€ 1,05€
Total: 6,05€
Venda XS Cif B-52652625
C/ Major, 25 – 08080 – Barcelona
x
Data: 25/06/2015
Tiquet: 0245
1 carpeta M225: 3,00€
1 bolígraf B21: 3,05€
x
Total IVA inclòs: 6,05€
 
 
 
 
Recorda que pots contactar amb mi per telèfon (607283245) o e-mail (rosa@rosatarongi.cat)
 
 
 

Finançat pel Programa KIT Digital. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya «Next Generation EU»

Col·laboradors Kit Digital